همکاری با ما

پر كردن فيلدهاي ستاره دار الزاميست
نام خانوادگی:**:نام

شماره شناسنامه::نام پدر

تاریخ تولد::کد ملی

عکس-تصویر ارسالی دارای حداکثر سایز۱۵۰کیلو بایت:محل تولد
مردزن
:جنسیت
متاهلمجرد
:وضعیت تاهل
سایر مواردمعافیت موقتمعافیت دائمپایان خدمت
:وضعیت نظام وظیفه
سوابق تحصیلی
دانشگاهتاریخ اخذ مدرکرشته تحصیلینوع مدرک
دوره ها و مدارک تخصصی
مدت دورهتاریخ خاتمهنام و محل موسسهنام دوره/مدرک

… سایر مهارت های تخصصی نرم افزاری و
آشنایی با زبان های خارجی
تلفن شرکتعلت کناره گیریتاریخ شروع-خاتمهسمتنام شرکت
آشنایی با زبان های خارجی
صحبت کردننوشتنخواندننام زبان
پروژه ای

مشاوره ای-ساعتی
تمام وقت
:نوع همکاری

:حقوق درخواستی

:آدرس

:کد پستی

*:تلفن

*:پست الکترونیک شخصی
معرف ها
تلفنوابستگی با متقاضیشغلنام و نام خانوادگی

:سایر توضیحات